Kazuya YAMAGUCHI

1997B.S. Osaka University
2001Ph.D. Osaka University
Research Associate, The University of Tokyo
2006Lecturer, The University of Tokyo
2009Associate Professor, The University of Tokyo
2016 Professor, The University of Tokyo

Extension number: 27197
Location: 7A02, Eng. Bldg. 3, Hongo campus
kyama☆appchem.t.u-tokyo.ac.jp