Yoshitoku KUROIWA

Affiliation: The Tatsuma Laboratory